Procedury egzaminu maturalnego

Procedury organizowania egzaminu maturalnego dla maturzystów z Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie

W związku z pandemią COVID-19 Procedury obwiązują od dnia 08.06.2020 r.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Egzamin maturalny w dniach 8-9 czerwca 2020 r. ( tj. język polski, matematyka)

będą przeprowadzone w hali sportowej ZSO. Egzaminy w dniach 10-29.06.2020 r.

w budynku liceum.
4. Zdający wchodzą do szkoły wejściem do hali sportowej przez dziedziniec szkoły.

5. Przychodzą na godz. 8.00, pozostawiają swoje rzeczy (torbę, telefony, okrycia wierzchnie w wyznaczonym miejscu, wkładając rzeczy osobiste do przezroczystego worka)

6. Ustawiają się w bezpiecznych odległościach (1,5m) od siebie przed wejściem do hali.

– należy mieć zasłonięte usta i nos (maseczką, szalikiem)

– wpuszczani są przez komisję, wejściem do hali sportowej przy pokoju nauczycielskim WF-istów,

– okazują dowód osobisty

– komisja dokonuje identyfikacji zdającego (zdający jest zobowiązany zdjąć maseczkę)

– potwierdzają swoją obecność ( podpisując listę Hermesa swoim długopisem)

– członek komisji losuje numerek stolika i wskazuje zdającemu odpowiednie miejsce,

– zdający zajmuje miejsce przy stoliku, może zdjąć maseczkę
7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych

( długopis (co najmniej 3 szt., linijka, cyrkiel), szkoła zapewnia kalkulatory, zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

8. Zdający nie mogą wnosić, żadnego jedzenia, maskotek, ewentualnie tylko własną wodę do picia i chusteczki higieniczne,

9. Zdający , którzy przystępują do więcej niż jednego egzaminu w danym dniu będą mogli zjeść przyniesiony przez siebie posiłek w przerwie miedzy egzaminami w wyznaczonym pomieszczeniu na terenie liceum lub opuścić budynek szkoły i przyjść na egzamin o godz. 13.00 do wyznaczonej sali.

10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2. wychodzi do toalety
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z saliegzaminacyjnej.

11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają

to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku

zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

13. Zdający, którzy będą korzystać ze słowników w sali egzaminacyjnej, przed skorzystaniem ze słownika, dezynfekują ręce płynem z dozownika ustawionego obok słowników.

14. Po zakończeniu egzaminu zdający zakrywają usta i nos maseczką, odkładają arkusz egzaminacyjny, opuszczają salę wyznaczonym wyjściem, odbierają swoje rzeczy, wychodzą ze szkoły, nie gromadzą się przed budynkiem, ani na korytarzu.

15. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego będą przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających.

16. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu

nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

17. W pozostałych dniach (tj. od 10.06.-29.06.2020) egzaminy odbywać się będą w auli liceum lub w sali 204.

18. Zdający wchodzą do budynku głównym wejściem, pozostawiają swoje rzeczy w sali 109 i ustawiają się przed wejściem do auli LO w bezpiecznej odległości co 1,5 m z zasłoniętymi ustami i nosem.