Procedury korzystania z biblioteki szkolnej

 

Procedury korzystania z biblioteki szkolnej

dla uczniów klas IV-VIII SP i uczniów Liceum

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie

w związku z pandemią COVID-19

Procedury obowiązują od dnia 1.06.2020 r. dla wszystkich uczniów ZSO.

 

 1. Organizacja korzystania z biblioteki w szkole
 2. W każdym dniu pobytu ucznia w szkole rodzice/opiekunowie prawni są zobligowani do podpisania oświadczenia (wzór w załączeniu i do pobrania ze strony internetowej szkoły) w sprawie uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielami na terenie szkoły.

Uczniowie pełnoletni są zobowiązani wypełnić oświadczenie samodzielnie.

Podpisany przez rodzica dokument uczeń oddaje bibliotekarzowi w dniu korzystania z biblioteki.

Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do przechowywania oświadczeń w swojej dokumentacji do dnia 31.08.2020 r.

 1. Obowiązuje zakaz wejścia na teren szkoły osób trzecich.
 2. Przed wejściem ucznia do szkoły, pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym, podwyższona temperatura będzie jednoznaczna z brakiem możliwości wejścia ucznia na teren placówki. Uczeń wykazujący objawy infekcji (katar, podwyższona temp., kaszel- niezależnie od etiologii) nie będzie mógł skorzystać z biblioteki szkoły.
 3. Rodzic/opiekun prawny i uczniowie pełnoletni zobowiązani są podpisać zgodę na mierzenie temperatury – zgoda wraz z oświadczeniem w  załączeniu.
 4. Każdego rodzica, opiekuna, pracownika, ucznia szkoły dotyczy obowiązek dezynfekcji rąk, przed wejściem do szkoły. Płyn do dezynfekcji umieszczony jest przed wejściem do placówki.

  Biblioteka szkolna
 1. Biblioteka będzie czynna od 1.06.2020 r. wg harmonogramów:
 2. Biblioteka Szkoły Podstawowej
  2 – 3.06.2020 r. godz. 9.00 – 13.00
  4.06.2020 r.  godz. 12.00 – 16.00
  9 – 10.06.2020 r. godz. 9.00 – 13.00
  16 – 17.06.2020 r. godz. 9.00 – 13.00
 3. Biblioteka Liceum:
  poniedziałek godz. 9.00 do 14.00
  środa godz. 9.00 do 14.005
 4. W bibliotece może przebywać jednocześnie jeden uczeń.
 5. Uczeń oddaje i wypożycza książki za pomocą nauczyciela bibliotekarza, samodzielnie nie wolno uczniom poruszać się po bibliotece i wybierać książek.
 6. Uczeń wchodzi do szkoły w maseczce i rękawiczkach, przy wejściu dezynfekuje ręce.
 7. Uczniowie nie gromadzą się w grupach przy wejściu do biblioteki.
 8. Książki zwracane do biblioteki odkładane są w osobnym miejscu na 5 dniową kwarantannę, oznaczając datę przyjęcia książek. Po tym czasie bibliotekarz wstawia książki na właściwe półki.

III. Wyjście ze szkoły

 1. Po odwiedzinach w bibliotece, środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki i ewentualnie maseczki) należy wyrzucić do kosza przy wyjściu ze szkoły.
 2. Po odwiedzinach w bibliotece należy unikać gromadzenia się większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz przed wejściem do szkoły.

  Postępowanie w przypadku podejrzenia zarażenia u personelu COVID-19
 3. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 4. Pracownik, który będzie nosił objawy zakażenia zostanie natychmiast odizolowany do wyznaczonego miejsca i niezwłocznie zostanie poinformowana stacja epidemiologiczno-sanitarna.
 5. W razie wystąpienia przypadku podejrzenia zarażenia, obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie niezwłocznie zdezynfekowany oraz:
 6. niezwłocznie zostanie wysłana informacja pozostałym prawnym opiekunom uczniów, którzy przebywali w tym dniu w szkole.
 7. opiekun będzie zobligowany do jak najszybszego odbioru ucznia z placówki,
 8. placówka zostanie zamknięta do czasu decyzji stacji epidemiologiczno- sanitarnej.

        Postępowanie w przypadku podejrzenia zarażenia u ucznia COVID-19

 1. W przypadku podejrzenia zarażenia, uczeń zostanie natychmiast odizolowany do wyznaczonego miejsca.
 2. Niezwłocznie zostaną poinformowane służby sanitarno-epidemiologiczne, prawni opiekunowie ucznia oraz:
 3. niezwłocznie zostanie wysłana informacja pozostałym prawnym opiekunom uczniów, którzy przebywali w tym dniu w szkole.
 4. opiekun/rodzic będzie zobligowany do jak najszybszego odbioru ucznia z placówki,
 5. obszar, po którym poruszał się uczeń zostanie jak najszybciej zdezynfekowany,
 6. placówka zostanie zamknięta do czasu decyzji stacji epidemiologiczno- sanitarnej,

Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania wyżej opisanych procedur.