60 lat minęło

W sobotę, 16 kwietnia 2016 r. uroczyście obchodziliśmy JUBILEUSZ 60-LECIA Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie, która odbywał się pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Brwinów, pana Arkadiusza Kosińskiego.
Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na grobach zmarłych nauczycieli Liceum pochowanych na cmentarzu w Brwinowie oraz Mszą Św. w Kościele p.w. Św. Floriana, koncelebrowaną przez księdza proboszcza Macieja Kurzawę oraz księdza Krzysztofa Bańkowskiego , dawnego nauczyciela-katechetę w naszym Liceum. Oprawę muzyczną mszy św. przygotował warszawski chór „Amici Canentes”, w którym zaśpiewali m.in. obecni nauczyciele Liceum: p. prof. E. Dudzińska, p. prof. M. Paczkowska i p. prof. J. Sikora.
Następnie zaproszeni goście oraz absolwenci Liceum przeszli do budynku Szkoły, gdzie odbyła się Gala Jubileuszowa. Wśród gości znaleźli się: Ksiądz Maciej Kurzawa – Proboszcz Parafii Św. Floriana w Brwinowie, pani Małgorzata Kucharska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie Pruszkowskim, pan Andrzej Jarzyński – asystent Burmistrza Gminy Brwinów, pan Sławomir Rakowiecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie, panie Danuta Banaszek i Wanda Szymczak z Urzędu Miasta Brwinowa, pan Marek Winiarski – radny gminy Brwinów, pan Henryk Tybuś – były radny oraz były przewodniczący Rady Rodziców Liceum, pani Anna Kurman – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie, pani Henryka Garstka – dyrektor przedszkola nr 1 w Brwinowie, pani Anna Sobczak – dyrektor Ośrodka Kultury w Brwinowie, pani Iwona Pych – dyrektor LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie, pani Regina Radziszewska – dyrektor LO. Im. F. Nansena w Piastowie oraz pan Ryszard Zacharski – dyrektor Społecznego Liceum nr 23 w Pruszkowie.
Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaprzyjaźnieni z Liceum żołnierze Armii Krajowej: pułkownik Witold Lisowski i pułkownik Waldemar Kruszyński, a także prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – pani Marzena Grochowska oraz członek Towarzystwa, pani Beata Tomecka.
Gośćmi wyjątkowymi byli członkowie Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie, bez których nie byłoby naszej uroczystości: pani Krystyna Nowicka – przewodnicząca Komitetu oraz jego członkowie: pani Barbara Koralewska, pani Maria Wiszniewska i pan Andrzej Żmigrodzki.
Na uroczystości obecna była cała Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie: pani dyrektor Zofia Kowalczyk oraz panie wicedyrektor: Anna Zalewska, Anna Jackowska i Katarzyna Baczyńska, a także dawni dyrektorzy Liceum: pani Elżbieta Dudzińska i pan Piotr Dobrosielski, byli i emerytowani nauczyciele oraz pracownicy Liceum, aktualne grono pedagogiczne i pracownicy administracyjni szkoły, jak również Prezydium Rady Rodziców oraz uczniowie Liceum.

Po powitaniu znamienitych gości, prowadzący Galę Jubileuszową przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Liceum, Piotr Kocot, Dorota Wojciechowska i Karolina Kornatko, zaprezentowali krótką historię oraz aktualny obraz Liceum.

W dalszej części uroczystości przedstawieciele organizatorów oraz gości Jubileuszu wygłosili swoje przemówienia. Na początek głos zabrała pani Zofia Kowalczyk – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, która odczytała również list gratulacyjny Wojewody Mazowieckiego, pana Zdzisława Sipiery. Następnie pani Katarzyna Baczyńska – wicedyrektor ZSO w Brwinowie, odczytała list od Mazowieckiego Kuratora Oświaty, p. Aurelii Michałowskiej. W dalszej kolejności przemawiał przedstawiciel Burmistrza Miasta Brwinowa, pan Andrzej Jarzyński, który wręczył pamiątkowy obraz oraz bukiet kwiatów pani dyr. Zofii Kowalczyk. Potem głos zabrali: pan Sławomir Rakowiecki – przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie, pan Andrzej Żmigrodzki – członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie oraz panie Marzena Grochowska i Beata Tomecka z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

W dalszej części Gali Jubileuszowej odbyło się wręczenie Odznak Honorowych „Przyjaciela Szkoły”. Wręczenia dokonali: pani Zofia Kowalczyk – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, pani Katarzyna Baczyńska – wicedyrektor i przewodnicząca Kapituły Odznaki Honorowej „Przyjaciela Szkoły” oraz pan Krzysztof Rytel – sekretarz Kapituły. Uhonorowani zostałi: pułkownik docent doktor habilitowany Witold Lisowski, prezes Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza, były dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, badacz dziejów wychowanków i absolwentów szkół wojskowych, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata; pani Krystyna Nowicka – prezes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie, współorganizatorka dwóch poprzednich Zjazdów Absolwentów Liceum, radna gminy Brwinów, wieloletni nauczyciel szkoły podstawowej, absolwentka naszego Liceum; pani Barbara Koralewska – członek obecnego jak i dwóch poprzednich Komitetów Jubileuszowych Liceum, fundatorka pamiątkowej tablicy z okazji Jubileuszu 60-lecia Liceum, absolwentka naszego Liceum; pani Maria Wiszniewska – kolejna absolwentka naszego Liceum oraz współorganizatorka wszystkich trzech jubileuszowych zjazdów absolwentów; pan Andrzej Żmigrodzki – miłośnik i znawca historii Brwinowa i jego mieszkańców, absolwent naszego Liceum, współorganizator obchodów trzech jubileuszy i zjazdów absolwentów; pan Bernard Malinowski, wieloletni nauczyciel Liceum i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, posiadający tytuł „Nauczyciela Kraju Ojczystego” nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza, człowiek najbardziej zaangażowany w organizację uczestnictwa naszego Liceum w ogólnopolskich uroczystościach patriotyczno-religijnych.

Uhonorowani zostali również byli nauczyciele Liceum. Bukiet kwiatów otrzymała pani Teresa Średnicka – nauczycielka wychowania fizycznego, która wspomina, że jej przygoda z Brwinowem rozpoczęła się 15 sierpnia 1957 roku, kiedy dyrektorem był pan Teofil Przeździecki, i trwała aż do emerytury. Obecni na Gali emerytowani nauczyciele Liceum dostali od uczniów czerwone róże.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Liceum podziękowali wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia na uroczystość oraz gratulowali odznaczonym w dniu dzisiejszym przyjaciołom Szkoły, wyrażając wdzięczność za zaangażowanie w życie Liceum, tworzenie jego historii i propagowanie jego dobrego imienia.
Następnie zaprezentowana została część artystyczna. Uczniowie kl. IIa Liceum, pod kierunkiem pani profesor Jolanty Marzec, przygotowali prezentację zatytułowaną „Wehikuł czasu”, przedstawiającą historię Szkoły na tle wydarzeń dziejowych i zmian kulturowych w Polsce i na świecie.

Po części artystycznej pani dyrektor Katarzyna Baczyńska, wieloletnia dyrektor naszego Liceum, obecnie wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie i współorganizatorka Jubileuszu, wygłosiła słowo końcowe.

Po uroczystości zaproszeni goście i absolwenci przeszli do holu głównego w budynku Liceum, gdzie odsłonięta została tablica upamiętniająca 60 lat Szkoły, ufundowana przez panią Barbarę Koralewską, absolwentkę rocznik 1971. Odsłonięcia dokonali: ksiądz Proboszcz Maciej Kurzawa, pani dyrektor Zofia Kowalczyk, pani dyrektor Katarzyna Baczyńska i pani Barbara Koralewska.

Następnie odsłonięta została gablota z pierwszym sztandarem Szkoły na trzecim piętrze Zespołu Szkół, gdzie pierwotnie mieściło się Liceum Ogólnokształcące.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy udali się do auli Liceum na poczęstunek. Tam mieli okazję podziwiać wystawę zdjęć z życia Liceum, przygotowaną przez uczniów Liceum, pod opieką pani profesor Bogumiły Gaweł.
Na koniec, w poszczególnych salach lekcyjnych liceum, odbyły się spotkania absolwentów kolejnych roczników, którzy i tak we wspomnieniach o swojej dawnej Szkole pozostaną for ever young……