Regulamin Ucznia Liceum w Brwinowie

I. Prawa ucznia.

Uczeń ma prawo do:

1 Wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach odwoławczych, jakie mu przysługują w przypadku naruszenia tych praw.

2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia przez cały okres nauki w liceum.

3 Przestrzegania zasad higieny pracy umysłowej przez odpowiednio opracowany tygodniowy rozkład zajęć.

4. Wglądu w dokumenty regulujące życie szkoły (Statut Szkoły z załącznikami).

5. Przejawiania własnej aktywności w procesie dydaktycznym oraz pełnej informacji dotyczącej treści i metod nauczania.

6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

7, Uczestniczenia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

8. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania sposobów kontroli postępów w nauce.

9. Pomocy ze strony nauczycieli w przypadkach wystąpienia trudności w nauce.

10. Korzystania z: pomieszczeń szkolnych, księgozbioru bibliotecznego, internetu, dostępnych w szkole pomocy dydaktycznych – zgodnie z regulaminami poszczególnych pracowni i zasadami obowiązującymi w szkole.

11. Nauczania indywidualnego w domu, jeśli wymaga tego sytuacja losowa – na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami.

12. Indywidualnego trybu nauki – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Pomocy pedagoga szkolnego i w razie potrzeby poradni psychologiczno – pedagogicznej.

14. Korzystania z pomocy koleżeńskiej.

15. Uczeń klasy pierwszej nie otrzymuje ocen niedostatecznych przez pierwsze dwa tygodnie nauki w szkole

16. Poszanowania swojej godności, w tym zwracania się do niego w sposób nieobraźliwy i nieponiżający oraz nieingerowania w jego sprawy osobiste, gdy nie jest to zasadne.

17. Wolności myśli, sumienia i wyznania oraz swobody ich wyrażania, z zachowaniem tolerancji wobec przekonań innych.

18. Nietykalności osobistej i ochrony przed przemocą.

19. Bezpiecznych warunków pobytu w szkole i na terenie przyszkolnym.

20. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

21. Dziesięciominutowej oraz tzw. długiej przerwy (piętnaście minut) pomiędzy poszczególnymi lekcjami.

22. Korzystania z pomocy materialnej – zgodnie z odrębnymi regulaminami, na miarę możliwości finansowych szkoły.

23. Korzystania z organizowanych przez szkołę wycieczek, obozów, imprez kulturalno-oświatowych i sportowych.

24. Reprezentowania szkoły w inicjatywach zgłaszanych przez samorządy klasowe i Samorząd Szkolny.

25. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie klasowym, szkolnym, organizacjach młodzieżowych działających w szkole, bądź poprzez zgłaszanie do tych organów i organizacji indywidualnych inicjatyw.

26. Wyboru samorządu klasowego i szkolnego.

27. Zwolnienia z zajęć lekcyjnych za zgodą opiekuna samorządu szkolnego lub dyrektora szkoły – dotyczy uczniów pełniących funkcje w Samorządzie Szkolnym i samorządach klasowych.

28. Zindywidualizowanego wyglądu, z uwzględnieniem zasad higieny i estetyki, przystającego do sytuacji szkolnej.

29. Rzecznikiem interesów ucznia danej klasy jest wychowawca, samorząd klasowy, samorząd szkolny wraz z jego opiekunem. W sytuacjach konfliktowych w/w zobowiązani są do udzielenia uczniowi rady i wszelkiej możliwej pomocy.

II. Obowiązki ucznia.

Uczeń zobowiązany jest do:

1. Stałej pracy nad własnym rozwojem, zapewniającej przygotowanie do życia w społeczeństwie.

2. Systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w planie nauczania.

3. Punktualnego przychodzenia na zajęcia zgodnie z planem

4. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych uczniów.

5. Dbania o honor szkoły, znajomości jej historii, szacunku dla jej tradycji.

6. Godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz.

7. Dbania o kulturę języka.

8. Dbania o higienę osobistą.

9. Dbania o czystość i estetykę własnego ubioru na co dzień, a podczas uroczystości szkolnych do uczestniczenia w nich w stroju galowym:

– dziewczęta: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica bądź spodnie wizytowe albo kostium w wymienionych kolorach;

– chłopcy: biała koszula i czarne lub granatowe spodnie bądź garnitur.

10. Zmiany obuwia podczas pobytu w szkole na obuwie tekstylne lub sportowe na jasnej podeszwie (nie dotyczy to stroju galowego) oraz pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni.

11. Oczekiwania na nauczyciela w sali lekcyjnej lub przed pracownią, jeśli jest zamykana) tuż po dzwonku na lekcję.

12. Przebywania w budynku szkolnym lub terenie przyszkolnym podczas przerw między lekcjami oraz tzw. okienek.

13. Poszanowania mienia szkolnego, dbałości o czystość i estetykę pomieszczeń szkolnych oraz terenu wokół szkoły.

14. Powiadamiania sekretariatu szkoły lub nauczyciela o zaistniałych uszkodzeniach lub awariach mienia szkolnego.

15. Pokrycia szkody materialnej powstałej z winy ucznia.

16. Przestrzegania zakazu wnoszenia na teren szkoły papierosów, alkoholu, środków odurzających, niebezpiecznych przedmiotów, substancji łatwopalnych itp.

17. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków w szkole oraz podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych ( np.: wycieczki, dyskoteki, itp.)

18. W sytuacji gdy uczeń po raz pierwszy zostanie przyłapany na paleniu papierosów, odbywa się rozmowa z wychowawcą klasy, świadkiem zdarzenia oraz pedagogiem szkolnym. Wychowawca klasy notuje fakt w dzienniku klasowym oraz dzienniczku ucznia ( wymagany podpis rodzica). Jeśli sytuacja powtórzy się, rodzic zostaje wezwany do szkoły i ewentualnie zostaje spisany kontrakt z uczniem.

19. Przestrzegania zakazu używania na lekcjach telefonów komórkowych. Za używanie telefonu podczas zajęć grozi jego czasowa konfiskata. Telefon zostanie oddany do depozytu do dyrektora szkoły. Telefon mogą odebrać rodzice w terminie ustalonym z dyrekcją szkoły. Fakt ten będzie odnotowany w dzienniczku uwag.

20. Przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej, stosowania się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły w tym zakresie.

21. Przestrzegania przepisów o ochronie środowiska naturalnego.

22. Podporządkowania się wszystkim regulaminom szkolnym, w szczególności dotyczącym zasad korzystania z poszczególnych pracowni, sali gimnastycznej, pracowni komputerowych i biblioteki.

23. Podporządkowania się zarządzeniom dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców dotyczącym spraw szkoły.

24. Posiadania dzienniczka uczniowskiego (zeszytu) z pieczątką szkoły na każdej stronie i wzorami podpisów obojga rodziców (opiekunów) oraz legitymacji szkolnej i udostępniania ich na polecenie wychowawcy, nauczycieli przedmiotów oraz dyrekcji szkoły.

Do dzienniczka wpisywane są:

– informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, terminarz na dany rok szkolny zawierający daty klasyfikacji, zebrań rodziców, uroczystości szkolnych itp.;

– informacje o uczniu m.in. oceny, frekwencja, uwagi nauczycieli;

– korespondencja między wychowawcą i nauczycielami a rodzicami (opiekunami) np. usprawiedliwienia, nieobecności, wcześniejsze zwalnianie z zajęć, potwierdzenia obecności rodziców na zebraniach.

25. Przedłożenia w przeciągu kolejnych 5 dni szkolnych usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych w dzienniczku uczniowskim; niedotrzymanie tego terminu równoznaczne jest z nieusprawiedliwioną nieobecnością.

26. Rodzice (opiekunowie) uczniów są zobowiązani do poinformowania telefonicznie szkoły do godziny 9.30 o tym, że syn/córka będzie nieobecny/a w szkole. Bez takiej informacji nieobecność ucznia nie będzie usprawiedliwiana z wyjątkiem zwolnień lekarskich.

27. Posiadania odpowiedniego wpisu rodzica (opiekuna) w dzienniczku w przypadku konieczności wcześniejszego zwolnienia z zajęć szkolnych i przedłożenia go wychowawcy, zastępcy wychowawcy, dyrektorowi, jego zastępcy lub – jeżeli zwolnienie dotyczy jednych zajęć – nauczycielowi przedmiotu.

28. Jeżeli uczeń jest na zwolnieniu lekarskim, a chce wziąć udział w pracy klasowej, rodzice powinni wyrazić pisemną zgodę w dzienniczku.

29. Uczeń może nie uczestniczyć w zajęciach w-fu tylko w przypadku okazania nauczycielowi odpowiedniego usprawiedliwienia w dzienniczku podpisanego przez rodziców.

30. Długoterminowe zwolnienia lekarskie (semestr lub dwa semestry) nie będą uwzględniane z datą wsteczną. Do momentu dostarczenia zwolnienia lekarskiego respektowane będą zwolnienia od rodziców.

31. Wszelkie imprezy organizowane w szkole po zakończeniu zajęć lekcyjnych mogą odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela i za zgodą dyrekcji szkoły.

III. Nagrody

Uczniowie wyróżniający się w nauce, zachowaniu i aktywnie uczestniczący w życiu szkoły mogą otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1. Pochwałę wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły w formie ustnej na forum klasy, szkoły, zebrania rodziców.

2. List gratulacyjny skierowany do rodziców (opiekunów) i ogłoszenie tego faktu na forum szkoły.

3. Dyplom uznania.

4. Nagrodę rzeczową.

5. Stypendium naukowe Prezesa Rady Ministrów

O udzielenie wyróżnień i nagród wnioskują wychowawcy, nauczyciele i samorząd szkolny. Decyzję podejmuje dyrekcja szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu szkolnego.

IV. Kary

Za nieprzestrzeganie przepisów szkolnych i zasad kulturalnego współżycia uczeń podlega następującym karom:

1. Upomnienie wychowawcy na forum klasy.

2. Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły.

3. Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły na forum szkoły.

4. Zawieszenie decyzją dyrektora w prawach ucznia.

Kara nagany skutkuje ponadto tym, że uczeń w danym semestrze nie może otrzymać z zachowania oceny dobrej .

5. Usunięcie ze szkoły decyzją dyrektora, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, w przypadku gdy uczeń:

a) był w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły lub imprezach organizowanych przez szkołę;

b) dopuścił się kradzieży lub wymuszenia

c) dopuścił się agresji fizycznej wobec ucznia lub pracownika szkoły;

d) dopuścił się aktów wandalizmu;

e) rozprowadza narkotyki lub inne środki odurzające;

f) popełnia czyny szkodliwe społecznie i prawnie zabronione.

Jeżeli uczeń podlega obowiązkowi szkolnemu, to kara usunięcia ze szkoły może być wykonana jedynie w przypadku zapewnienia mu miejsca w innej szkole.

6. Uczeń powtarzający klasę i rażąco zaniedbujący obowiązki szkolne, zostaje skreślony z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej. W sytuacji, gdy podlega obowiązkowi szkolnemu, uchwała rady może być wykonana jedynie w przypadku zapewnienia mu miejsca w innej szkole.

7. Uczeń, który nie uzyskał promocji i w ciągu roku szkolnego nie wypełniał podstawowych obowiązków szkolnych może powtarzać klasę tylko za zgodą rady pedagogicznej.

8. Uczeń klasy pierwszej, który po I semestrze nauki uzyskał oceny niedostateczne i rażąco zaniedbuje obowiązki szkolne, może zostać skreślony z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej. W sytuacji, gdy podlega obowiązkowi szkolnemu, uchwała rady może być wykonana jedynie w przypadku zapewnienia mu miejsca w innej szkole.

9. O wszystkich karach dotyczących ucznia należy informować rodziców (opiekunów).

Powinny być one również odnotowane w dzienniku klasy. W przypadku skreślenia z listy uczniów, informacja winna być podana rodzicom (opiekunom) na piśmie wraz z uzasadnieniem, a jej odbiór poświadczony podpisem. Jeżeli nie ma możliwości kontaktu z rodzicami w szkole, decyzję wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

10. Podczas postępowania dot. skreślenia z listy uczniów dyrektor i rada pedagogiczna zasięgają opinii wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego i szkolnego.

11. Obrońcami ucznia są z urzędu wychowawca klasy i pedagog szkolny lub wskazany przez ucznia rzecznik (nauczyciel lub uczeń).

12. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo odwołać się od kar wymienionych w p. 1 – 4 w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji – do dyrektora szkoły. Dyrektor udziela odpowiedzi w terminie 7 dni. W przypadku utrzymania przez dyrektora wcześniejszej decyzji, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo wnieść w terminie kolejnych 7 dni, za pośrednictwem dyrektora szkoły, odwołanie do organu nadzorującego – Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Decyzja wydana przez ten organ jest ostateczna.

13. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo odwołać się od kary wymienionej w punktach: 5, 6, 7, 8 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – do dyrektora szkoły. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 7 dni, a odpowiedź przekazana na piśmie. W przypadku utrzymania przez dyrektora wcześniejszej decyzji, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo wnieść w ciągu 7 dni, za pośrednictwem dyrektora szkoły, odwołanie do organu nadzorującego – Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Dyrektor ma obowiązek dołączyć do odwołania całość dokumentacji w sprawie.

14. Dyrektor po zakończeniu trybu postępowania dotyczącego skreślenia z listy uczniów jest zobowiązany do poinformowania rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego o sposobie zrealizowania uchwały.

15. W trakcie całego postępowania odwoławczego, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, uczeń ma prawo uczęszczać do szkoły.

Regulamin Ucznia został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 23 października 2006r.