Liceum zawdzięcza swoje istnienie projektowi członków Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej Nr 2. Inicjatywa napotkała trudności finansowe, gdyż zbiegła się w czasie z rozbudową tej placówki. Nie zniechęciło to członków Komitetu, którzy zebrali potrzebne pieniądze organizując liczne imprezy kulturalne, m. in. recital fortepianowy. Nowe liceum miało być usytuowane na trzecim piętrze istniejącego budynku szkoły podstawowej. Część prac budowlanych dodatkowej kondygnacji wykonali rodzice uczniów. W 1954r. rozpoczęto również budowę sali gimnastycznej. Nowy budynek szkolny oddano do użytku 30 sierpnia 1956r. Z inicjatywy Jarosława Iwaszkiewicza, który przez cały czas pomagał w realizacji projektu, liceum nadano imię Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju. 1 września 1956r. zaczęła funkcjonować nowa szkoła. W pierwszym roku był to jeden oddział VIII klasy, powołany do istnienia w ramach szkoły jedenastoletniej. Pierwszym dyrektorem został Jan Pacek. Od następnego roku szkolnego funkcję dyrektora objął nauczyciel matematyki -Teofil Przeździecki. Został na tym stanowisku przez wiele lat, dbając o wysoki poziom nauczania i wychowania. Rok 1966/1967 wiąże się z wprowadzeniem zaleceń najnowszej reformy edukacji. Kształcenie zaczęło odbywać się w ramach 8- letniej szkoły podstawowej oraz 4-letniej szkoły średniej. Oznaczało to ostateczne rozdzielenie obu instytucji edukacyjnych. W miejscu poprzednio istniejącej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego reaktywowano Szkołę Podstawową oraz utworzono Liceum Ogólnokształcące. W roku szkolnym 1967/1968 Teofil Przeździecki zrezygnował z funkcji dyrektora. Zastąpił go na tym stanowisku Stanisław Nowak, który przewodniczył Radzie Pedagogicznej do 1975r. W tym okresie w liceum działało sześć oddziałów. Liceum zajmowało drugie i trzecie piętro budynku podstawówki. Wspólnie korzystano z sali gimnastycznej, harcówki, jadalni, gabinetu lekarskiego i sekretariatu. W obu placówkach pracował też ten sam personel techniczny. Rok 1975/1976 wiąże się z kolejną zmianą dyrektora szkoły. Stanowisko objęła Elżbieta Bajer, nauczycielka chemii. W tym czasie (1977r.) Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie podjęło decyzję o likwidacji brwinowskiego liceum. Z tego powodu w roku 1977/1978 wstrzymano nabór uczniów do pierwszych klas. Pozostałe klasy (sześć oddziałów, po dwie kl. II, III i IV) miały jeszcze zakończyć naukę w tej samej szkole. Kolejny raz wykazał się inicjatywą Komitet Rodzicielski. Wspierany działaniami Jarosława Iwaszkiewicza podjął starania o utrzymanie szkoły. Zabiegi zakończyły się sukcesem, już w następnym roku szkolnym ponownie przyjmowano uczniów do pierwszych klas. Jednak decyzja Kuratorium zaważyła w istotny sposób na wynikach w nauce oraz działalności wychowawczej szkoły. >W roku 1979/1980 obowiązki dyrektora przejął Wiktor Jaworski, nauczyciel wychowania fizycznego, który zrezygnował jeszcze w tym samym roku, a jego funkcję przejęła Elżbieta Dudzińska, zostając również dyrektorem Szkoły Podstawowej. W historii szkoły nie można pominąć uroczystości nadania nowego imienia Liceum.
Od 30 maja 1981r. jej patronem stał się Jarosław Iwaszkiewicz. W tym przypadku również dzięki staraniom Komitetu Rodzicielskiego, który ufundował także sztandar dla szkoły. W latach dziewięćdziesiątych nastąpiła kolejna zmiana dyrektora liceum. Funkcję tę objęła 30 października 1981 r. Henryka Olejniczak, nauczycielka historii. Dyrektor Henryka Olejniczak wraz z Radą Pedagogiczną podejmowała trudne zadanie wyprowadzenia szkoły z kryzysu oraz odzyskania dawnej rangi w środowisku lokalnym. Pierwszymi działaniami były: podjęcie środków podnoszących frekwencję uczniów oraz dyscyplinę w ich zachowaniu, a także polepszenie wyników nauczania. Dało to rezultaty już w następnym roku szkolnym, a każdy kolejny przynosił większy odsetek uczniów promowanych do następnych klas. Tym osiągnięciom sprzyjało zaostrzenie procedury egzaminu wstępnego oraz odbudowanie dobrej opinii o szkole w środowisku lokalnym. Natomiast w 1992r. nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora liceum. Została nim Grażyna Bulińska, nauczycielka biologii. Podczas kadencji nowej dyrektorki zwiększono liczbę oddziałów do ośmiu. Z powodu trudności lokalowych część zajęć odbywała się w pomieszczeniach dzierżawionych od SGGW. Jeszcze w tym samym roku oddano do użytku nowy, jednopiętrowy budynek liceum, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2. Następnie rozpoczęto budowę nowoczesnej sali sportowej, ktorą oddano jednak do użytku dopiero w 1998r. W 1994r. dyrektorem liceum został Piotr Dobrosielski, który sprawował swoją funkcję do 2001r., w którym to roku, w drodze konkursu na dyrektora szkoły wybrano Panią Bożenę Grzybowską, która wprowadzała zmiany dotyczące reformy szkolnictwa, polegające na zmniejszeniu liczby lat nauki z czterech do trzech, oraz pisania tzw. „nowej matury”. w 2006 roku nowym dyrektorem szkoły została Pani Katarzyna Baczyńska, nauczycielka historii. Pod jej kierunkiem szkoła się zaczęła rozwijać, a uczniowie osiągali co raz lepsze wyniki w nauce. Od września 2012 roku Liceum Ogólnokształcące weszło razem z Zespołem Szkół Nr 2 w skład nowo utworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie. Funkcję dyrektora zespołu powierzono Panu Mariuszowi Baeckerowi, a zastępcą dyrektora odpowiedzialną za pracę liceum została była Pani dyrektor Katarzyna Baczyńska.
Od 27 lutego 2014 r. powierzono obowiązki Dyrektora ZSO pani Zofii Kowalczyk – nauczycielowi matematyki.
Od 01.07.2019 r. p. Zofia Kowalczyk otrzymała powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.
Pani Dyrektor stanęła przed trudnym wyzwanie jakie wymusiła reforma edukacji, polegająca na powrocie do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. Wdrożenie było wieloetapowe i rozłożone w czasie co wymagało od Dyrekcji i nauczycieli dużego zaangażowania i poświęcenia.